Informace k zadávání závěrečných prací

Informace k zadávání závěrečných prací v bakalářském a navazujícím magisterském studiu pro studenty Katedry Blízkého východu

Náležitosti, formální úpravu a odevzdávání bakalářských a diplomových prací řeší předpis I. úplné znění pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 21. 6. 2019, čl. 20 a 21, dostupný zde: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-dokumenty/studijni-predpisy-a-rady/ . Zde je mimo jiné určen i minimální rozsah prací na 72 000 znaků (Bc.) a 108 000 znaků (NMgr.) s výjimkou příloh (čl. 21, odst. 2).

Katedra Blízkého východu vypisuje témata prací zpravidla podle čl. 20, odst. 2a), tedy na základě domluvy studenta s možným vedoucím práce. Všichni vyučující katedry jsou studentům k dispozici ve svých konzultačních hodinách i na e-mailu k debatě o možných tématech. Bakalářským studentům pomáhá při výběru tématu a školitele rovněž první semestr bakalářského semináře, studentům navazujícího magisterského studia pak magisterský seminář vědecké práce.

Téma práce se obvykle zadává do SIS v případě bakalářských studijních programů do konce 5. semestru, v případě navazujících magisterských programů do konce 2. semestru (čl. 20, odst. 1). Zadání práce zpracovává student společně se školitelem. Vedle tématu práce a dalších technických specifikací musí zadání obsahovat Zásady pro vypracování, Seznam odborné literatury (čl. 20, odst. 5), popřípadě prameny.

Zadání práce musí být dostatečně podrobné, aby studentovi mohlo sloužit jako východisko pro budoucí práci. Jasně definuje téma práce, prameny a metody, které mají být k jejímu zpracování použity. Ze zadání musí být zřejmé, že zadanou práci je možné pro studenta bakalářské, respektive magisterské úrovně kvalitně zpracovat v daném čase a podmínkách (dostupnost pramenů a literatury, jazykové a další schopnosti studenta, atd.).

Pro závěrečné práce, vypisované na Katedře Blízkého východu, platí následující specifikace (podle čl. 21, odst. 2):

  • V závěrečné práci musí být zapojen komponent jazyka oblasti (typicky arabština, hebrejština, perština nebo turečtina). Je na dohodě studenta a školitele, jakým způsobem je tento prvek realizován, typicky se tak děje využitím pramene nebo literatury v daném jazyce, s tím, že jeho rozsah i obtížnost musí odpovídat dané úrovni studia. Cílem není založit nutně celou práci na pramenném jazyce, ale využitím pramenného jazyka jako dílčího komponentu prokázat schopnost studenta využít jazykové schopnosti pro hlubší a bezprostřední vhled do vybraného tématu.
  • Závěrečná práce má formu odborného (akademického) textu, ačkoli nemusí obsahovat originální poznatky. Závěrečnou prací není překlad (ten může být přílohou práce) nebo učebnice.
  • S ohledem na diverzitu témat a metodologických přístupů nevyžaduje KBV použití specifické citační normy. Student vybírá vhodný citační systém spolu se školitelem s ohledem na téma práce.

Informace k zadavani závěrečných praci KBV

Úvod > Novinky > Informace k zadávání závěrečných prací