Hebraistika a židovská studia

V akademickém roce 2024/25 otevíráme pouze navazující magisterské studium Hebraistiky a židovských studií.

Přihlašování možné do 31. 3. 2024.

Přijímací řízení na navazující magisterský studijní program Hebraistika a židovská studia pro zahájení studia v akademickém roce 2024/25 je jednokolové, ústní. Veškeré oficiální informace naleznete na webové stránce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/.

Zde Vám chceme zprostředkovat jen základní vodítko, jak se na zkoušku připravit a kde nalézt další detaily. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obrátit e-mailem a po dohodě i osobně nebo telefonicky (vedoucí programu: pavel.sladek@ff.cuni.cz). Rádi Vám poskytneme další podrobnosti a máme radost z Vašeho zájmu o obor hebraistika.

 

Navazující magisterské studium

 

Oficiální a úplné znění podmínek naleznete zde: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/hebraistika-zidovska-studia_nmgr/ 

Základní informace

 • samostatné i sdružené studium 
 • forma studia je prezenční, „dálková“ varianta není 
 • základní doba studia je 2 roky 
 • jazykem studia je čeština 

Struktura a hodnocení zkoušky

 1. debata o předloženém nárysu uvažovaného tematického zaměření diplomové práce (max. 30 bodů)
 2. reálie židovského světa (kulturní, historické a geografické) (max. 30 bodů)
 3. ověření znalosti hebrejštiny (uchazeč na místě volí z variant biblická nebo moderní hebrejština) (max. 30 bodů)
 4. ověření schopnosti práce s odborným textem v anglickém jazyce (max. 10 bodů)

Další požadavky ke zkoušce: U ústní zkoušky se odevzdává nárys tematického zaměření diplomové práce spolu s bibliografickou rešerší (max. 2 normostrany); na projektu uchazeč uvede své jméno a příjmení.

 

Bakalářské studium

Základní informace

 • samostatné i sdružené studium
 • forma studia je prezenční, „dálková“ varianta není
 • základní doba studia je 3 roky
 • jazykem studia je čeština
 • program otevřeme v akademickém roce 2025/2026

Struktura a hodnocení zkoušky

 1. souvislá prezentace zájmové oblasti a motivace uchazeče/ky ke studiu s reakcí na doplňující otázky komise (max. 10 bodů)

kritéria hodnocení motivace:

přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu na FF UK: 10–7 bodů

částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 6–3 bodů

nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 2–0 bodů

 1. diskuse nad vybranými publikacemi ze seznamu četby předloženého v tištěné podobě (max. 30 bodů)
 2. reálie židovského světa (kulturní, historické a geografické) (max. 50 bodů)
 3. ověření schopnosti práce s odborným textem v anglickém jazyce (max. 10 bodů)

Další požadavky ke zkoušce

Uchazeč/ka odevzdá (při prezenci u ústní části zkoušky) vlastní seznam prostudované odborné literatury, na seznamu uchazeč/ka uvede své jméno. Komise hodnotí zejména to, zda uchazeč/ka prostudovaným textům skutečně porozuměl/a a jakým způsobem dovede s myšlenkami obsaženými v předložené literatuře dále pracovat. Uchazeč/ka povinně nastuduje min. dva z těchto předepsaných titulů, další tituly může doplnit podle svého zájmu:

 1. Arendt, Hannah. Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla. Praha: Mladá fronta, 1998.
 2. Čapková, Kateřina a Hillel J. Kieval. Židé v českých zemích: Společná cesta dějinami. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2022.
 3. Pěkný, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 2001.
 4. Segert, Stanislav. Starověké dějiny Židů. Praha: Svoboda, 1995.
 5. Schubert, Kurt. Židovské náboženství v proměnách věků. Praha: Vyšehrad, 1995.
 6. Zouplna, Jan. Od jišuvu k Izraeli: formování izraelských mocenských elit 1919–1949. Praha: Libri, 2007.

Předpoklady ke studiu a příprava k přijímací zkoušce

 • Oficiální a úplné znění podmínek naleznete zde: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/hebraistika-zidovska-studia/
 • Nepředpokládáme znalost hebrejštiny, ale pokud jste se již začali třeba jen sami doma učit, nezapomeňte to u zkoušky zmínit.
 • Věnujte pozornost zpracování seznamu literatury, protože ten nejen ilustruje Váš zájem o program, ale svou formou odráží Vaši připravenost ke studiu na vysoké škole.
 • Komise bude hodnotit zejména to, zda jste textům, na něž budete tázáni, skutečně porozuměli, a zda dovedete s jejich hlavními myšlenkami dále pracovat. Je proto důležité, abyste měli tyto texty nejen přečtené, ale skutečně nastudované a promyšlené.
 • Měli byste být schopni zrekapitulovat hlavní problémy a celkovou strukturu uváděných knih a prokázat, že jste porozuměli jejich základním myšlenkám a způsobu, jímž autoři těchto děl své myšlenky a postoje zdůvodňují. Vítaná je také schopnost zasadit tematizované problémy a způsob použité argumentace do širšího kontextu.
 • Seznam literatury může, ale nemusí obsahovat další odborné publikace, publikace v cizím jazyce nebo beletrii, i u beletrie budeme očekávat, že jste o daném textu schopni pohovořit a vysvětlit, proč figuruje na Vašem seznamu. Minimální ani maximální počet titulů (vyjma dvou povinných) v seznamu není stanoven; pamatujte na to, že upřednostňujeme kvalitu před kvantitou.
 • Nezapomeňte, že k základům židovské kultury patří i Hebrejská bible neboli Starý zákon, takže budeme předpokládat Vaši obecnou obeznámenost s tímto textem.
 • Předpokládáme, že se váš zájem o program odráží ve Vašich vzdělávacích, ale třeba i volnočasových aktivitách, předložit proto můžete u přijímaček nejen seznam literatury, ale také Vaše CV, obsahující Vaše aktivity vztahující se k programu (např. tematicky relevantní ročníkové práce z gymnázia nezapomeňte přinést na ukázku).
Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky > Hebraistika a židovská studia