Hebraistika a židovská studia SZZK (samostatné studium)

Tematické okruhy SZZK samostatného navazujícího magisterského studia Hebraistika a židovská studia

 

SZ1: Obhajoba diplomové práce 

Diplomant/ka krátce představí téma své práce. Předsed-a/kyně komise, popřípadě školitel/ka a oponent/ka, seznámí komisi s obsahem posudků. Diplomant/ka reaguje na oba posudky a dodatečné otázky v nich obsažené. Následuje otevřená diskuse. Trvání: cca 45-60 min. 

 

SZ2: Hebraistika a židovská studia  

1Hebrejský jazyk 

Student volí z variant: aktivní nebo pasivní znalost, starší nebo moderní vrstva (podle absolvované výuky). 

Aktivní znalost – Konverzace v hebrejštině o studiu, oborovém zájmu a tématu diplomové práce (cca 15-20 min.). 

Pasivní znalost – Debata v českém jazyce o vybraném prameni (porozumění gramatické struktuře a terminologii vážící se k tématu, cca 20 min.). Nejpozději deset dní před konáním zkoušky zašle diplomant/ka 3 prameny použité v diplomové práci nebo s tématem diplomové práce související e-mailem předsedovi/předsedkyni komise.  

 

2)  Židovské dějiny a kultura a židovská literatura a písemnictví závislosti na absolvovaných předmětech ve skupině PVP2 a PVP3  

Nejpozději deset dní před konáním zkoušky zašle diplomant/ka seznam absolvovaných PVP e-mailem předsedovi nebo předsedkyni komise. Ke každému PVP student připojí bibliografický údaj jednoho relevantního odborného textu (článek, kapitola, monografie nebo její část z bibliografie uvedené v sylabu příslušného PVP). Komise vybere postupně dva z absolvovaných PVP2 a dva z PVP3 ke zkoušce. Od diplomant-a/ky se očekává, že nejprve krátce představí témata, pokrytá danými PVP. Student/ka prokazuje obeznámenost s hlavními liniemi daných témat včetně základních přístupů k jejich studiu a bude schopen v diskusi reagovat způsobem, který prokazuje rámcové znalosti židovských dějin, kultury a myšlení, respektive literatury a písemnictví. 

Celá ústní zkouška trvá cca 70-80 min. 

Hebraistika a židovská studia NMgr. SZZK (samostatné studium)

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky > Hebraistika a židovská studia SZZK (samostatné studium)