Hebraistika a židovská studia

Hebraistika a židovská studia – bakalářské studium

Samostatné i sdružené studium – tříleté studium 

Hebraistika je filologicko-historický obor, jehož počátky na Univerzitě Karlově jdou až do 15. století. Studium židovské kultury se v akademickém výzkumu realizuje v několika variantách, jež se vzájemně překrývají, současně se ale odlišují ve svých důrazech. Německá „judaistika“ se soustřeďuje na starověké kořeny a následně na středověkou židovskou kulturu. Anglosaský koncept „Jewish Studies“ se pokouší o co nejobecnější interdisciplinární přístup. Hebraistika se svým názvem hlásí k nejvýznamnějšímu z židovských jazyků, jejž chápe jako východisko ke studiu židovské kultury ve všech jejích aspektech. Přítomný program má proto dva základní pilíře: jazykový a kulturně-historický. Jazyková složka dává studentovi pevný gramatický základ v klasické (biblické) hebrejštině a současně rozvíjí jeho řečové schopnosti intenzivním kurzem moderní izraelské hebrejštiny. Kulturně-historická složka stručně pojednává starověké kořeny židovské kultury, soustřeďuje se však na období od středověku do doby moderní. Seznamuje studenta se základními historickými, literárními a náboženskými reáliemi a s nejvýznamnějšími akademickými přístupy k jejich studiu. Z hlediska metodologie obor kombinuje filologický přístup, zakotvený v práci s pramennými jazyky, s přístupy kulturní historie. Nejazykové kurzy postihují nejen různé aspekty fungování židovské společnosti (náboženství, společenské uspořádání, ekonomika, literární tvorba) v diachronním pohledu, ale také pojednávají vzájemné vztahy židovské, křesťanské a islámské společnosti v jejich polemických, ale také kolaborativních aspektech.

Studijní plán – Hebraistika a židovská studia

Hebraistika a židovská studia – navazující magisterské studium

Samostatné i sdružené studium studium – dvouleté studium    

Plánované otevírání programu

Otevírání navazujícího magisterského programu hebraistika a židovská studia vždy plánujeme tak, aby absolventi našeho bakalářského programu měli možnost plynule pokračovat ve studiu na magisterské úrovni. V současné době tedy předpokládáme otevírání programu každé dva roky.

Charakteristika programu

Navazující magisterský program Hebraistika a židovská studia je koncipován jako kombinující základní zakotvení ve výuce hebrejského jazyka se silným komponentem kulturně-historickým. Integruje tak do osvědčeného filologického pojetí novější interdisciplinární anglosaský koncept „Jewish Studies“, aniž by opomíjel skutečnost, že hlubší pochopení židovské společnosti a jejích dějin není bez znalosti základního židovského jazyka možná.

Program umožňuje studentům soustředit se na starší, nebo moderní židovský jazyk (jazyky). V nejazykových kurzech program zahrnuje období od vzniku rabínského judaismu, důraz klade na období středověku, raného novověku a dobu moderní, nevyhýbá se ani soudobým tématům.

Nejazykové kurzy postihují nejen různé aspekty fungování židovské společnosti v diachronním pohledu (dějiny a náboženství, společenské uspořádání, ekonomika, literární tvorba), ale také pojednávají vzájemné vztahy židovské, křesťanské a islámské společnosti v jejich rozličných aspektech včetně reflexe Židů a židovství v nežidovských kulturách.

Úvod > Uchazeč > Programy > Hebraistika a židovská studia