Blízkovýchodní studia

V akademickém roce 2024/25 otevíráme v rámci bakalářského studia pouze modul perštiny.

Přihlašování na Bc. i NMgr. program Blízkovýchodní studia je možné do 31. 3. 2024

Přijímací řízení na program Blízkovýchodní studia pro zahájení studia v akademickém roce 2024/25 je jednokolové, ústní. Veškeré oficiální informace naleznete na webové stránce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/.

Zde Vám chceme zprostředkovat jen základní vodítko, jak se na zkoušku připravit a kde nalézt další detaily. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obrátit e-mailem a po dohodě i osobně nebo telefonicky (kbv@ff.cuni.cz nebo karolina.kotalova@ff.cuni.cz). Rádi Vám poskytneme další podrobnosti a máme radost z Vašeho zájmu o program Blízkovýchodní studia.

Bakalářské studium

Přejít na navazující magisterské studium

Základní informace

 • samostatné studium
 • forma studia je prezenční, „dálková“ varianta není
 • základní doba studia je 3 roky
 • jazykový modul: perština
 • jazykem studia je čeština
 • přihlašování do 31. 3. 2024

Popis přijímací zkoušky

 1. souvislá prezentace zájmové oblasti a motivace uchazeče/ky ke studiu s reakcí na doplňující otázky komise (max. 10 bodů)

kritéria hodnocení motivace:

přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu na FF UK: 10–7 bodů

částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 6–3 bodů

nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 2–0 bodů

 1. diskuse nad vybranými publikacemi ze seznamu četby předloženého v tištěné podobě (max. 30 bodů)
 2. reálie Blízkého východu a severní Afriky (kulturní, historické a geografické) (max. 50 bodů)
 3. ověření schopnosti práce s odborným textem v anglickém jazyce (max. 10 bodů)

Další požadavky ke zkoušce

Uchazeč/ka odevzdá (při prezenci u ústní části zkoušky) vlastní seznam prostudované odborné literatury, na seznamu uchazeč/ka uvede své jméno. Komise hodnotí zejména to, zda uchazeč/ka prostudovaným textům skutečně porozuměl/a a jakým způsobem dovede s myšlenkami obsaženými v předložené literatuře dále pracovat. Uchazeč/ka povinně nastuduje min. dva z těchto předepsaných titulů, další tituly může doplnit podle svého zájmu:

 1. Armstrongová, Karen. Islám. Praha: Slovart, 2008.
 2. Axworthy, Michael. Dějiny Íránu. Říše ducha – od Zarathuštry po současnost. Praha: Lidové noviny, 2009.
 3. Cook, Michael. Muhammad. Praha: Odeon – Argo, 1994.
 4. Frankopan, Peter. Hedvábné stezky: nová historie světa. Praha: Vyšehrad, 2021.
 5. Gelvin, James L. The Modern Middle East: A History. Oxford: Oxford University Press, 20165.
 6. Hillenbrandová, Carole. Islám: Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017.
 7. Hourani, Albert. Dějiny arabského světa: od 7. století po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010.
 8. Kreiser, Klaus a Christoph Neumann. Dějiny Turecka. Praha: Lidové noviny, 2010.
 9. Malečková, Jitka a Petr Kučera. Z Istanbulu až na konec světa: Osmanské cestopisy z přelomu 19. a 20. stolet. Praha: Nakladatelství Academia, 2019.
 10. Martinez-Gros, Gabriel. Fascinace džihádem: Islamistické běsnění a porážka mírotvorců. Praha: Pulchra, 2017.
 11. Roux, Jean-Paul. Dějiny Střední Asie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007.
 12. Said, Edward. Orientalismus: Západní koncepce Orientu. Praha: Paseka, 2008.

Předpoklady ke studiu a příprava k přijímací zkoušce

 • Oficiální a úplné znění podmínek naleznete zde: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/blizkovychodni-studia/
 • Nepředpokládáme znalost blízkovýchodního jazyka, ale pokud jste se již začali třeba jen sami doma učit, nezapomeňte to u zkoušky zmínit.
 • Věnujte pozornost zpracování seznamu literatury, protože ten nejen ilustruje Váš zájem o program, ale svou formou odráží Vaši připravenost ke studiu na vysoké škole.
 • Komise bude hodnotit zejména to, zda jste textům, na něž budete tázáni, skutečně porozuměli, a zda dovedete s jejich hlavními myšlenkami dále pracovat. Je proto důležité, abyste měli tyto texty nejen přečtené, ale skutečně nastudované a promyšlené.
 • Měli byste být schopni zrekapitulovat hlavní problémy a celkovou strukturu uváděných knih a prokázat, že jste porozuměli jejich základním myšlenkám a způsobu, jímž autoři těchto děl své myšlenky a postoje zdůvodňují. Vítaná je také schopnost zasadit tematizované problémy a způsob použité argumentace do širšího kontextu.
 • Seznam literatury může, ale nemusí obsahovat další odborné publikace, publikace v cizím jazyce nebo beletrii, i u beletrie budeme očekávat, že jste o daném textu schopni pohovořit a vysvětlit, proč figuruje na Vašem seznamu. Minimální ani maximální počet titulů (vyjma dvou povinných) v seznamu není stanoven; pamatujte na to, že upřednostňujeme kvalitu před kvantitou.
 • Předpokládáme, že se váš zájem o program odráží ve Vašich vzdělávacích, ale třeba i volnočasových aktivitách, předložit proto můžete u přijímaček nejen seznam literatury, ale také Vaše CV, obsahující Vaše aktivity vztahující se k programu (např. tematicky relevantní ročníkové práce z gymnázia nezapomeňte přinést na ukázku).

Navazující magisterské studium

Základní informace

 • samostatné studium
 • forma studia je prezenční, „dálková“ varianta není
 • základní doba studia je 2 roky
 • oborová specializace: Dějiny a kultury Blízkého východu
 • jazykem studia je čeština
 • přihlašování do 31. 3. 2024

Popis přijímací zkoušky

 1. debata o předloženém nárysu uvažovaného tematického zaměření diplomové práce (max. 30 bodů)
 2. reálie Blízkého východu a severní Afriky (kulturní, historické a geografické) (max. 30 bodů)
 3. ověření znalosti blízkovýchodního jazyka (uchazeč na místě volí z variant spisovná arabština, arabský dialekt, perština, turečtina a současně aktivní nebo pasivní užití vybraného jazyka) (max. 30 bodů)
 4. ověření schopnosti práce s odborným textem v anglickém jazyce (max. 10 bodů)

Další požadavky ke zkoušce

U ústní zkoušky se odevzdává nárys tematického zaměření diplomové práce spolu s bibliografickou rešerší (max. 2 normostrany); na projektu uchazeč/ka uvede své jméno.

Návrh diplomového projektu (příklady)

 

 

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky > Blízkovýchodní studia