Informace k zadávání závěrečných prací

Náležitosti, formální úpravu a odevzdávání bakalářských a diplomových prací řeší předpis III. úplné znění pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 29. 5. 2020, čl. 20 a 21, dostupný zde: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-dokumenty/studijni-predpisy-a-rady/. Zde je mimo jiné určen i minimální rozsah prací na 72 000 znaků (Bc.) a 108 000 znaků (NMgr.) s výjimkou příloh (čl. 21, odst. 2).

Katedra Blízkého východu vypisuje témata prací zpravidla podle čl. 20, odst. 2a), tedy na základě domluvy studenta s možným vedoucím práce. Všichni vyučující katedry jsou studentům k dispozici ve svých konzultačních hodinách i na e-mailu k debatě o možných tématech. Bakalářským studentům pomáhá při výběru tématu a školitele rovněž bakalářský seminář, studentům navazujícího magisterského studia pak magisterský seminář vědecké práce.

Téma práce se obvykle zadává do SIS v případě bakalářských studijních programů do konce 5. semestru, v případě navazujících magisterských programů do konce 2. semestru (čl. 20, odst. 1). Zadání práce zpracovává student společně se školitelem. Vedle tématu práce a dalších technických specifikací musí zadání obsahovat Zásady pro vypracování, Seznam odborné literatury (čl. 20, odst. 5), popřípadě prameny.

Zadání práce musí být dostatečně podrobné, aby studentovi mohlo sloužit jako východisko pro budoucí práci. Jasně definuje téma práce, prameny a metody, které mají být k jejímu zpracování použity. Ze zadání musí být zřejmé, že zadanou práci je možné pro studenta bakalářské, respektive magisterské úrovně kvalitně zpracovat v daném čase a podmínkách (dostupnost pramenů a literatury, jazykové a další schopnosti studenta, atd.).

Pro závěrečné práce, vypisované na Katedře Blízkého východu, platí následující specifikace (podle čl. 21, odst. 2):

  • Pokud je téma práce navázáno na použití pramenů nebo sekundární literatury v pramenném blízkovýchodním jazyce, je třeba tento jazyk k vypracování práce použít, a to v rozsahu a úrovni obtížnosti, odpovídajícím dané úrovni studia.
  • Závěrečná práce má formu odborného (akademického) textu, ačkoli nemusí obsahovat originální poznatky. Závěrečnou prací není překlad (ten může být přílohou práce) nebo učebnice.
  • S ohledem na diverzitu témat a metodologických přístupů nevyžaduje KBV použití specifické citační normy. Student vybírá vhodný citační systém spolu se školitelem s ohledem na téma práce.

Informace k zadavani zav. praci KBV

Úvod > Studium > Závěrečné práce > Informace k zadávání závěrečných prací