Pavel Kocman

  Konzultační hodiny
  Adresa

  Mgr. Pavel Kocman, vědecký pracovník Pražského centra židovských studií, vyučuje dějiny Židů v českých zemích ve středověku a raném novověku. Od roku 1999 se podílí na projektu Bohemia, Moravia et Silesia Judaica, který vede Společnost pro dějiny židů v České republice. V letech 2013-2018 pracoval jako odborný pracovník Oddělení židovských dějin a judaistiky v Židovském muzeu v Praze, spolupracuje s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně (Ústav pomocných věd historických a archivnictví) a filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci (Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových). Na KBV vyučuje mimo jiné seminář k moderním židovským dějinám – Archivní prameny k dějinám Židů v českých zemích v raném novověku.

  Specializace:

  • dějiny Židů v českých zemích ve středověku a raném novověku
  • prameny k dějinám Židů
  • hospodářské a sociální dějiny Židů na Moravě v raném novověku

  Výběrová bibliografie:

  „Židé na Moravě podle lánových rejstříků.“ Židé a Morava 8 (2002), 7-28.

  „Die Juden im ersten erhaltenen mährischen Kataster – Lahnregister.“ Judaica Bohemiae 39 (2003), 104-192.

  „Moravští židé a křesťanská justice v 16. a 17. století.“ Jižní Morava 39 (2003), 7-19.

  „Počty židovských domů na Moravě v roce 1667.“ Židé a Morava 9 (2003), 7-26.

  „Die jüdische Besiedlung Mährens im Jahre 1667. Die Steuererklärungsbriefe zur Haussteuer.“ Judaica Bohemiae 40 (2004), 149-224.

  „Mährische Juden und christliche Justiz im 16. Jahrhundert.“ In: Hödl, Sabine, – Rauscher, Peter – Staudinger, Barbara (Hrsg.): Hofjuden und Landjuden. Jüdisches Leben in der Frühen Neuzeit. Berlin-Wien 2004, 363-386.

  „Privilegium Oldřicha z Kounic pro židovské koželuhy ve Slavkově u Brna z roku 1599.“ Vyškovský sborník 4 (2004), 47-58.

  „Die jüdische Besiedlung Mährens an der Wende des 16. und 17. Jahrhundert nach den Steuererklärungen der mährischen Stände.“ Judaica Bohemiae 41 (2005), 160-260.

  „Zwischen Obrigkeit, Christen und der eigenen Gemeinde. Raum zum Leben und Unternehmen im 17. Jahrhundert an einigen Beispielen aus südmährischen jüdischen Gemeinden.“ In: Teufel, Helmut – Kocman, Pavel – Putík, Alexandr – Cermanová, Iveta (Hgg.): Individuum und Gemeinde. Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien 1520–1848. Judaica Bohemiae XLVI (2011) – Supplementum, 107-132.

  „Mezi vrchností, křesťany a vlastní obcí – Prostor k životu a podnikání v 17. století na několika příkladech z jihomoravských židovských obcí.“ In: Teufel, Helmut – Kocman, Pavel – Putík, Alexandr – Cermanová, Iveta (eds.): Jedinec a obec. Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1520–1848. Judaica Bohemiae XLVI (2011) – Supplementum, 293-313.

  „Židé v Mikulově.“ In: Miroslav Svoboda a kol.: Mikulov. Historie, kultura, lidé. Praha 2013, 269-299.

  „Dějiny židovské obce v Dambořicích.“ In: Fišer, Zdeněk (ed.): Dambořice: zpět ke kořenům. Brno 2014, 211-248.

  „Soupisy Židů v Čechách a na Moravě v raném novověku a jejich edice jako historický pramen. Přehled edicí a literatury.“ Český časopis historický 112 (2014), 295-311.

  „Zamyšlení nad městskými kronikami jako pramenem k dějinám moravských Židů (Úvod do problému).“ Židé a Morava 20 (2013), 7-15.

  S Helmutem Teufelem. „Vztah šlechty a židů na Moravě v raném novověku.“ In: Spyra, Janusz – Zářický, Aleš – Županič, Jan (eds.): Šlechticův žid – Žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a v moderní době. Ostrava-Częstochowa 2015,11-36.

  „Židé v moravských městech a městečkách ve středověku a v raném novověku.“ Documenta Pragensia XXXII (2013), č. 2, 425-444.

  „Die kurze Geschichte der jüdischen Gemeinde in Auspitz (Hustopeče), 1621-1651.“ Judaica Bohemiae 50 (2015), č. 2, 45-89.

  „Die Ausweisung der Juden aus den mährischen königlichen Städten 1426–1514: Verlauf, Anlässe, Folgen.“ In: Helmut Teufel – Pavel Kocman – Milan Řepa (eds.): „Avigdor, Beneš, Gitl“ – Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter. Samuel Steinherz (1857 Güssing – 1942 Theresienstadt) zum Gedenken; Brünn – Prag – Essen 2016, 269-345.

  „Požáry, pogromy, ceremonie a popravy – Židé z pohledu dvou boskovických kronik.“ Židé a Morava 22 (2016), 7-23.

  „Vinohrady Žida Abrahama v Němčičkách (okr. Břeclav) v polovině 17. století: Spekulace, nebo nouze nejvyšší? (Příspěvek k dějinám židovského vinohradnictví na Moravě).“ Jižní Morava 52 (2016),  412-420.

  „Stížnosti města Znojma a znojemských cechů na Židy z roku 1649.“ Sborník archivních prací 68 (2018), č. 1, 188-323

  „Traces of the Moravian Jewish Political Communities in Archival Sources and in Expert Literature.“ Judaica Bohemiae 53 (2018), 1, 101-134.

   

  Projekty:

  Bohemia, Moravia et Silesia Judaica, Společnost pro dějiny židů v České republice, www.bmsj.eu .