Blízkovýchodní studia SZZK (samostatné studium)

Tematické okruhy SZZK samostatného navazujícího magisterského studia BVS

Specializace Dějiny a kultury Blízkého východu a severní Afriky

 

SZ1: Obhajoba diplomové práce 

Diplomant/ka krátce představí téma své práce. Předsed-a/kyně komise, popřípadě školitel/ka a oponent/ka, seznámí komisi s obsahem posudků. Diplomant/ka reaguje na oba posudky a dodatečné otázky v nich obsažené. Následuje otevřená diskuse. Trvání: cca 45-60 min. 

SZ2: Dějiny a kultury Blízkého východu a severní Afriky

1) Jazyk oblasti 

Student/ka volí z variant: spisovná arabština, arabský dialekt, stará perština, moderní perština, moderní turečtina a také aktivní nebo pasivní znalost jazyka. 

Aktivní znalost: 

  1. Písemná část – Samostatná četba zadaného textu, otázky k textu (porozumění a gramatické tvary), překlad vybrané pasáže do češtiny (cca 90 min.) 
  2. Ústní část – Konverzace v daném jazyce studiu, oborovém zájmu a tématu diplomové práce (cca 20 min.)

Pasivní znalost: 

Student/ka si volí tematický okruh související s jeho zaměřením z korpusu jazykových materiálů. 

  1. Písemná část – Překlad kratšího úryvku z jednoho vybraného pramene (student v překladu prokazuje porozumění klíčovým konceptům vyjádřeným v textu, cca 90 min.) 
  2. Ústní část – Debata v českém jazyce o vybraném prameni (porozumění gramatické struktuře a terminologii vážící se k tématu, cca 20 min.)  

2) Dějiny, kultury a jazyky Blízkého východu a severní Afriky a přístupy k jejich studiu (podle předmětů absolvovaných ve skupině PVP2, viz níže). 

3) Náboženství a religiozita Blízkého východu a severní Afriky (podle předmětů absolvovaných ve skupině PVP3, viz níže). 

Nejpozději deset dní před konáním zkoušky zašle diplomant/ka seznam absolvovaných PVP e-mailem předsedovi nebo předsedkyni komise a akademické koordinátorce katedry. Ke každému PVP student připojí bibliografický údaj jednoho relevantního odborného textu (článek, kapitola, monografie nebo její část z bibliografie uvedené v sylabu příslušného PVP). Komise vybere postupně dva z absolvovaných PVP2 a jeden z PVP3 ke zkoušce. Od diplomanta/ky se očekává, že nejprve krátce představí témata, pokrytá danými PVP. Student/ka prokazuje obeznámenost s hlavními liniemi daných témat včetně základních přístupů k jejich studiu a bude schopen/a v diskusi reagovat způsobem, který prokazuje rámcové znalosti dějinkultury, literatury a jazyků, respektive náboženství a religiozity Blízkého východu a severní Afriky. 

Celá ústní zkouška trvá cca 70-80 min 

Tématické okruhy ke stažení: 

Blízkovýchodní studia NMgr. SZZK (samostatné studium)

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky > Blízkovýchodní studia SZZK (samostatné studium)