Židovská studia

Doktorský program Blízkovýchodní studia je realizován ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

Zájemci o studium kontaktují garanta programu doc. Sládka (pavel.sladek@ff.cuni.cz) ke konzultaci uvažovaného disertačního projektu a výběru vhodného školitele.

Více informací a možnosti přihlášení se nachází na stránkách FF UK.

 

Charakteristika programu

Studijní program Židovská studia je zaměřen na komplexní zkoumání židovských dějin a kultur. V potaz bere jak společenský a politický, tak náboženský a intelektuální rozměr židovství; tyto aspekty přitom analyzuje v jejich vzájemné provázanosti. Program je ve shodě se soudobými akademickými trendy koncipován mezioborově a metodologicky staví na přístupech kulturní a sociální historie, literární vědy a religionistiky.

Obsahově klade důraz na studium dějin Židů v diaspoře, a to zejména v Evropě a v Severní Americe, na studium literatury psané v hebrejštině, jidiš a dalších židovských jazycích, stejně jako literatury reflektující židovskou identitu a historickou zkušenost Židů. Důležitou roli má rovněž studium židovského náboženského myšlení a praxe, a to především v těch formách, které čerpají z tradičního korpusu textů rabínského judaismu nebo se k němu vztahují, stejně jako studium židovské filosofie. Chronologicky je těžiště programu volně ohraničeno formativním obdobím rabínského judaismu, v centru pozornosti stojí především zkoumání židovských kultur od vrcholného středověku až do současnosti, s důrazem na moderní židovské dějiny a kulturu 19. a 20. století.

Diasporní kultury Židů jsou zkoumány ve své diverzitě; zvláštní pozornost je věnována zrodu a fungování židovských náboženských, národních či sociálních hnutí, propojenosti a interakci židovských a jiných kultur, jako i dějinám židovské migrace a transregionálnímu rozměru židovské zkušenosti. Vzhledem k  tomu, že mnohé aspekty těchto kultur jsou ideologicky i prakticky úzce navázány na  Zemi Izraele, je program otevřen také zkoumání těch kulturních produktů této geografické oblasti, jejichž interpretace si vyžaduje širší než pouze areálové vymezení.

Metodologicky je program koncipován jako multidisciplinární. Všímá si fenoménů historických i současných, politických, společenských, ekonomických i obecněji kulturních. K jejich studiu využívá metodologií historických, literárněvědných, ale také sociologických a religionistických, případně antropologických, genderových či kulturních studií.

Rada programu

  • doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (předseda rady a garant programu)
  • doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D. (FF UK)
  • Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D. (ÚSD AV ČR)
  • Prof. PhDr. Tomáš Glanc, Ph.D. (Universität Zürich)
  • Prof. PhDr. Jitka Malečková, CSc. (FF UK)
  • Doc. Tamás Visi, Ph.D. (Univerzita Palackého)
  • Prof. Marcin Wodziński, Ph.D. (Uniwersytet Wrocławski)
  • PhDr. Jan Zouplna, Ph.D. (OÚ AV ČR)
  • PhDr. Milan Žonca, Ph.D. (FF UK)
Úvod > Uchazeč > Ph.D. program > Židovská studia