Metodika zadávání závěrečných prací

Cílem metodiky je vyjasnit základní principy zadávání závěrečných prací a sjednotit postup a úkoly studentů, vedoucích prací, garantů i vedení katedry. Má zajišťovat, že témata prací se budou pohybovat v rámci expertízy akademiků, kteří budou jejich vedoucími, a že projekty závěrečných prací budou úspěšné. Obecné zásady vycházejí z III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

I. Postup zadání

V bakalářském semináři a ve společných seminářích NMgr. studia vyučující seznamují studenty s problematikou volby tématu, vedoucího práce a jejího zadání. Studenti jsou vedeni k tomu, aby sami kontaktovali možného vedoucího. Bakalářské práce vedou primárně interní členové katedry nebo pokročilí doktorandi, výjimky navrhuje garant programu vedoucímu katedry.

Standardní postup:

 1. Student oslovuje možného vedoucího práce s návrhem tématu.
 2. Akademik v tomto okamžiku studentovi neslibuje, že se stane vedoucím jeho práce. Pokud je zřejmé, že existuje pro téma odborně bližší vedoucí práce, oslovený akademik studentovi rovnou doporučí, aby se na něj obrátil. Chce-li student přesto psát práci u osloveného akademika, musí téma práce upravit.
 3. Souhlasí-li oslovený akademik s vedením práce, zajistí interní souhlas garanta a vedoucího katedry s plánovaným tématem.
 4. Vedoucí a student společně vypracují zadání práce v SIS.
 5. Obecné principy:

•  Téma svou obtížností odpovídá příslušné úrovni práce i schopnostem studenta.

•  Téma je zpracovatelné v existujících podmínkách (dostupnost pramenů a literatury).

•  Téma je zpracovatelné ve standardním rozsahu Bc. nebo Mgr. práce.

•  Téma zaručuje, že výsledkem může být závěrečná práce podle standardů již nastavených na KBV (např. závěrečnou prací není překlad).

II. Zadání závěrečné práce do SIS

Zadání je „smlouvou“ mezi vedoucím práce a studentem: vedoucí práce zaručuje, že dané téma lze úspěšně zpracovat při dodržení níže zmíněných podmínek a omezení. Student se k tématu hlásí a potvrzuje, že je ochoten a schopen téma v odpovídajícím rozsahu zpracovat. Zadání tedy chrání obě strany – obecně platí, že čím lépe promyšlené zadání, tím snazší budou další kroky.

 1. Zadání je formulováno ve 3. osobě – formálně je předkládá vedoucí práce studentovi a student se k němu hlásí.
 2. Zadání vzniká nejčastěji v dialogu mezi vedoucím práce a studentem. Student vypracovává návrhy anotace a provádí bibliografické rešerše podle dohody s vedoucím práce. Za výslednou podobu zadání je odpovědný vždy vedoucí práce.
 3. Zadání musí obsahovat téma práce, které již nelze později měnit, klíčová slova, obor práce, jazyk práce, zásady pro vypracování práce (anotace) a seznam odborné literatury, rozdělený na prameny a literaturu. Zadání má následující parametry:

•  Anotace s dostatečnou podrobností (min. 100 slov) vysvětluje téma, badatelskou otázku nebo hypotézu, prameny/zdroje (včetně jejich dostupnosti jazykové a fyzické) a způsob práce (metodologii).

•  Prameny/zdroje i literatura musí být vyjmenovány v dostatečné podrobnosti.

•  Vedoucí práce vypisuje zadání v modulu Studentské a závěrečné práce v SIS.

 1. Student se v SIS přihlásí k zadání práce, čímž automaticky předává zadání v SIS garantovi programu.

III. Užitečné technické a administrativní detaily

 • Práce je považována za zadanou datem schválení garantem programu.
 • Práci není možné obhajovat, pokud nebyla potvrzena Studijním oddělením. Student má povinnost si krátce po zadání v SIS zkontrolovat, že práce je ve stavu zadáno a potvrzeno stud. odd., v opačném případě kontaktuje vedení katedry.
 • Od schválení garantem do obhajoby musí uplynout 6 měsíců; žádosti o zkrácení této lhůty nejsou vedením fakulty běžně schvalovány.
 • Téma není názvem budoucí práce. Téma je možné změnit pouze prostřednictvím žádosti proděkance pro studium. Název práce a její obsah se musí pohybovat v zadaném tématu, lze je však samozřejmě do jisté míry upravovat a změnit po dohodě na katedře (viz III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia, čl. 20, odst. 5–6).
 • Bibliografie v zadání je pouze výchozí „minimální“ bibliografií – musí být dostupná, ale není problém ji později rozšířit.

 

KBV metodika zadavani zaverecnych praci

Úvod > Studium > Závěrečné práce > Metodika zadávání závěrečných prací