Metodika zadávání závěrečných prací

Cílem metodiky je vyjasnit základní principy zadávání závěrečných prací a sjednotit postup a úkoly studujících, vedoucích prací, garantů i vedení katedry. Má zajišťovat, že témata prací se budou pohybovat v rámci expertízy akademiků, kteří budou jejich vedoucími, a že projekty závěrečných prací budou úspěšné. Obecné zásady vycházejí z V. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

 

I. Postup zadání

V bakalářském semináři a ve společných seminářích NMgr. studia vyučující seznamují studentky a studenty s problematikou volby tématu, vedoucího práce a jejího zadání. Studující jsou vedeni k tomu, aby sami kontaktovali možnou vedoucí nebo vedoucího. Standardní postup:

0. Vedoucí práce – Bakalářské práce vedou primárně interní členky a členové katedry nebo pokročilí doktorandi, výjimky navrhují garanti programu vedoucímu katedry.

1. Studentka nebo student oslovuje možného vedoucího práce s návrhem tématu.

2. Akademici v tomto okamžiku studentům neslibují, že se stanou vedoucím jejich práce. Pokud je zřejmé, že existuje pro téma odborně bližší vedoucí práce, oslovení studujícím rovnou doporučí, aby se na ně obrátili. Chce-li studující přesto psát práci u osloveného akademika, musí téma práce upravit.

3. Souhlasí-li oslovený vedoucí s vedením práce, připraví spolu se studentkou nebo studentem podklady pro následné zadání práce do SIS (viz níže).

4. Obecné principy:

  • Téma svou obtížností odpovídá příslušné úrovni práce i schopnostem studujícího.
  • Téma je zpracovatelné v existujících podmínkách (dostupnost pramenů a literatury).
  • Téma je zpracovatelné ve standardním rozsahu Bc. nebo Mgr. práce.
  • Téma zaručuje, že výsledkem může být závěrečná práce podle standardů již nastavených na KBV (např. závěrečnou prací není překlad).

 

II. Zadání závěrečné práce do SIS

Zadání je „smlouvou“ mezi vedoucím práce a studentkou nebo studentem: vedoucí práce zaručuje, že dané téma lze úspěšně zpracovat při dodržení níže zmíněných podmínek a omezení. Studující se k tématu hlásí a potvrzuje, že je ochoten a schopen téma v odpovídajícím rozsahu zpracovat. Zadání tedy chrání obě strany – obecně platí, že čím lépe promyšlené zadání, tím snazší budou další kroky.

 

1. Zadání je formulováno ve 3. osobě – formálně je předkládá vedoucí práce studentce nebo studentovi a ti se k němu hlásí.

2. Zadání vzniká nejčastěji v dialogu mezi vedoucím práce a studujícím. Studující vypracovává návrhy anotace a provádí bibliografické rešerše podle dohody s vedoucím práce. Za výslednou podobu zadání je odpovědný vždy vedoucí práce.

3. Zadání musí obsahovat téma práce, které již nelze později měnit, klíčová slova, obor práce, jazyk práce, zásady pro vypracování práce (anotace) a seznam odborné literatury, rozdělený na prameny a literaturu. Zadání má následující parametry:

  • Anotace s dostatečnou podrobností (min. 100 slov) vysvětluje téma, badatelskou otázku nebo hypotézu, prameny/zdroje (včetně jejich dostupnosti jazykové a fyzické) a způsob práce (metodologii).
  • Prameny/zdroje i literatura musí být vyjmenovány v dostatečné podrobnosti.
  • Vedoucí práce vypisuje zadání v modulu Studentské a závěrečné práce v SIS.

4. Vedoucí práce (popřípadě s pomocí administrátorů) vypisuje zadání v modulu Studentské a závěrečné práce v SIS.

5. Vedoucí v SIS zadá práci příslušnému zájemci, popřípadě se studenti sami v SIS přihlásí k zadání práce. Tímto krokem dochází k automatickému předání práce v SIS administrátorům závěrečných prací.

6. Administrátoři po odsouhlasení garantem programu práci v SIS schválí a tím předává její zadání vedoucímu katedry, který zadání finálně potvrdí nebo vrátí k dopracování. Od tohoto momentu běží lhůta 6 měsíců do nejbližšího možného data obhajoby.

 

III. Užitečné technické a administrativní detaily

  • Vedoucí katedry musí práci schválit 6 měsíců před dnem obhajoby; žádosti o zkrácení této lhůty nejsou vedením fakulty běžně schvalovány.
  • Téma není názvem budoucí práce. Téma je možné změnit pouze prostřednictvím žádosti proděkance pro studium. Název práce a její obsah se musí pohybovat v zadaném tématu, lze je však samozřejmě do jisté míry upravovat a změnit po dohodě na katedře (viz III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia, čl. 20, odst. 5–6).
  • Seznam odborné literatury v zadání je pouze výchozí „minimální“ bibliografií – musí být dostupná, ale není problém ji později rozšířit.

KBV_metodika_zadavani_zaverecnych_praci_studenti 2022

 

Úvod > Studium > Závěrečné práce > Metodika zadávání závěrečných prací