Blízkovýchodní studia

Doktorský program Blízkovýchodní studia je realizován ve spolupráci s Orientálním ústavem Akademie věd ČR.

Zájemci o studium kontaktují garanta programu doc. Bouška (daniel.bousek@ff.cuni.cz) ke konzultaci uvažovaného disertačního projektu a výběru vhodného školitele.

Více informací a možnosti přihlášení se nachází na stránkách FF UK.

 

Charakteristika programu

Studijní program Blízkovýchodní studia je v souladu se soudobými metodologickými přístupy koncipován areálově, se silným exteritoriálním aspektem. Samotný areál Blízkého východu je chápán v širším slova smyslu, tedy se zahrnutím severní Afriky na straně jedné a oblastí Pákistánu a Afghánistánu (pomezí Centrální Asie) na straně druhé. Exteritoriální aspekt pak dovoluje zahrnout například arabskou přítomnost na Pyrenejském poloostrově ve středověku, židovskou kulturu v evropské diaspoře nebo tureckou emigraci v současném Německu.

Program zahrnuje prvek historický, počínaje pozdní antikou, stranou ponechává starověk a důraz klade na období středověku, raného novověku, období moderní a současné, jak odpovídá rozvoji kultury islámské, ale také židovské a perské, stejně jako významu jejich přítomnosti v obzoru evropského západu. Program se zabývá rovněž problematikou vzájemných vztahů, reprezentací, dialogu i střetávání blízkovýchodních kultur a Evropy.

Metodologicky je program koncipován jako multidisciplinární. Všímá si fenoménů historických i současných, politických, společenských, ekonomických i obecněji kulturních. K jejich studiu využívá metodologií historických, literárněvědných, ale také sociologických a religionistických, případně antropologických, genderových či kulturních studií.

Rada programu

  • doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D. (předseda rady a garant programu, FF UK)
  • PhDr. Ondřej Beránek, Ph.D. (OÚ AV ČR)
  • doc. PhDr. Daniel Berounský, Ph.D. (FF UK)
  • doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc. (FF UK)
  • doc. PhDr. František Ondráš, CSc. (FF UK)
  • PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. (OÚ AV ČR)
  • prof. Eugene Rogan, Ph.D. (Oxford University)
  • doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (FF UK)
  • PhDr. Jan Zouplna, Ph.D. (OÚ AV ČR)

 

Úvod > Uchazeč > Ph.D. program > Blízkovýchodní studia