Olga Sixtová

Mgr. Olga Sixtová, Ph.D. je vědecká pracovnice v oboru hebraistika a judaistika. Olga Sixtová se specializuje na židovskou knižní kulturu v raném novověku, zejména na dějiny hebrejského knihtisku v Praze. Tomuto tématu věnovala i svoji disertaci, která zpracovává sociální kontext tištěné produkce v hebrejském písmu mezi lety 1512 a 1669/1672. V současnosti pracuje na projektu „Pinkas jako pramen ke studiu správy a vnitřní politiky židovských obcí Čech v 17. a 18. století (GaČr, 2017-2019). Od roku 2015 vede seminář hebrejské paleografie, v jehož rámci pracuje spolu se studenty na přípravě výukových materiálů ke čtení hebrejských rukopisů zejména bohemikální provenience z období raného novověku.

 

Výběrová bibliografie:
„Kniha pokladníků kolínské synagogy“, Židé v Čechách 6 (2017), s. 3-15.

„Mi yodea vi di litzidatzion auz fallen?: Tradition and capital in the pinkas of Kolín synagogue“, Judaica Bohemiae 51 (2016), č. 2, s. 5-40.

„Jewish Printers and Printing Presses in Prague 1512-1670 (1672)“, in Olga Sixtová (ed.), Hebrew Printing in Prague, Praha: Academia – Židovské muzeum v Praze, 2012, s. 33-74.

„The Beginnings of Prague Hebrew Typography“, in: Olga Sixtová (ed.), Hebrew Printing in Prague, Praha: Academia – Židovské muzeum v Praze, 2012, s. 75-122.

Rozvrh

Úvod > Lidé > Zaměstnanci > Olga Sixtová