Hebraistika a židovská studia BZK (samostatné studium)

Tematické okruhy BZK samostatného bakalářského studia Hebraistika a židovská studia

 

SZZ1: Obhajoba bakalářské práce 

Bakalant/ka krátce představí téma své práce. Předsed-a/kyně komise, popřípadě školitel/ka a oponent/ka, seznámí komisi s obsahem posudků. Bakalant/ka reaguje na oba posudky a dodatečné otázky v nich obsažené. Následuje otevřená diskuse. Trvání: cca 4560 min. 

 

SZZ2: Hebrejský jazyk 

a) Četba kratšího textu v moderní hebrejštině a následná interpretace v témže jazyce – text v rozsahu max. 0,5 normostrany vychází z použitých výukových materiálů – soubor textů je znám předem (cca 20 minut). 

b) Gramatika biblické hebrejštiny – četba a následný překlad vybrané pasáže ze seznamu probraných biblických textůidentifikace vybraných tvarů; otázka z gramatického systému (cca 15 minut). 

 

SZZ3: Židovské dějiny a kultura 

Okruhy otázek jsou založeny na PP s přihlédnutím k PVP, které daný student absolvoval 

Nejpozději 10 dní před konáním zkoušky zašle student/ka seznam absolvovaných PVP e-mailem předsedovi nebo předsedkyni komise. Při zkoušce si student/ka losuje vždy po jedné otázce (okruhu) z části a), b) a c). V rámci vylosovaného okruhu student/ka nejprve krátce hovoří o výseku tématu, který si zvolí, takže například v otázkách z literatury si může zvolit určitého relevantního autora nebo vybrané dílo, v otázkách z dějin si pak může pro prezentaci zvolit určitou geografickou podoblast nebo určitý historický problém. V následné diskusi je schopen/schopna prokázat základní obeznámenost s okruhem jako takovým, s přihlédnutím k znalostem z PVP, které daný student absolvoval. Uvedené poznámky v závorce při otázkách jsou jenom návodem na přípravu. Předpokládá se schopnost prokázat celkovou obeznámenost se základními tendencemi židovských dějin, literatury a náboženství za použití odpovídající terminologie. Důležitá je znalost zásadních dějinných událostí a zlomů, stejně jako schopnost uvést vhodné ilustrativní příklady autorů a literárních děl. Není zkoušen enumerativní přehled „všech“ událostí, letopočtů, autorů a děl. 

Každá část SZZ3 trvá cca 1015 min., celá zkouška celkem asi 45 min. 

a) Judaismus jako náboženský systém
1. Základní náboženské koncepty (pojetí Boha; kosmogonie a kosmologie; tělo a duše; posmrtný život; soud; mesianismus)

2. Rabínský judaismus a představa podvojné Tóry (zjevení zákona; psaná a ústní Tóra; micvot; halacha – normativita)

3. Synagoga a liturgie (Chrám a synagoga; základní liturgické události; sidur a machzor; soukromá a polosoukromá liturgie)

4. Přechodové rituály životního cyklu (zásnuby; svatba; narození dítěte; brit mila; pidjon ha-ben; uvedení k Tóře; bar micva; bat micva; pohřeb)

5. Sváteční události liturgického roku (svátky a jejich dělení; Šabat; jamim tovim; poutní svátky; postní dny)

b) Základní témata židovských dějin od starověku po současnost
1. Starší židovské dějiny (dějiny Židů ve starověku; Palestina v 1. a 2. st. n. l.; vznik rabínského judaismu a jeho vztah k ranému křesťanství)

2. Dějiny Židů ve středověku a v raném novověku (základní demografické posuny; právní postavení Židů pod islámem a v křesťanské Evropě; mezináboženské interakce; vnitřní fungování židovské obce)

3. Dějiny Židů v českých zemích (nejstarší dějiny; právní postavení Židů ve středověku; Židé v královských a poddanských městech; řemesla a ekonomika; vztahy křesťanů a Židů; absolutistický stát a Židé; emancipační období; vybraná témata novějších dějin)

4. Sionismus a dějiny moderního Státu Izrael (hlavní proudy sionismu; jišuv a osidlování Palestiny; založení Státu Izrael; izraelsko-palestinský konflikt; politický systém a hlavní politické strany; současná situace)

c) Dějiny hebrejské literatury a písemnictví od starověku po současnost
1. Hebrejská bible (vznik a redakce; struktura a uspořádání; Hebrejská bible v pozdější židovské kultuře – exegeze a bible jakožto kulturní kapitál)

2. Židovské jazyky (role a použití židovských jazyků v písemnictví a kultuře obecně; hebrejština; aramejština; jidiš atd.)

3. Rabínská literatura klasického období (Mišna; talmudy; midrašické kompilace; aramejské targúmy)

4. Židovské písemnictví středověku a raného novověku (hlavní typy textů: halacha, kabala, etika, historiografie a cestopisná literatura, vědecké texty; poezie náboženská a sekulární)

5. Moderní hebrejská literatura (vznik moderní hebrejské literatury; literatura v moderním Státu Izrael – hlavní autoři a vývojové trendy)

 

Hebraistika a židovská studia Bc. BZK (samostatné studium)

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky > Hebraistika a židovská studia BZK (samostatné studium)