Hebraistika a židovská studia BZK (sdružené studium)

Tematické okruhy BZK sdruženého bakalářského studia Hebraistika a židovská studia

 

SZZ1: Obhajoba bakalářské práce 

Bakalant/ka krátce představí téma své práce. Předsed-a/kyně komise, popřípadě školitel/ka a oponent/ka, seznámí komisi s obsahem posudků. Bakalant/ka reaguje na oba posudky a dodatečné otázky v nich obsažené. Následuje otevřená diskuse. Trvání: cca 4560 min. 

 

SZZ2: Hebrejský jazyk 

a) Četba kratšího textu v moderní hebrejštině a následná interpretace v témže jazyce – text v rozsahu max. 0,5 normostrany vychází z použitých výukových materiálů – soubor textů je znám předem (cca 20 minut). 

b) Gramatika biblické hebrejštiny – četba a následný překlad vybrané pasáže ze seznamu probraných biblických textů; identifikace vybraných tvarů; otázka z gramatického systému (cca 15 minut). 

 

SZZ3: Židovské dějiny a kultura 

Okruhy otázek jsou založeny na PP a PVP, které daný student absolvoval 

Nejpozději 10 dní před konáním zkoušky zašle student/ka seznam absolvovaných PP a PVP e-mailem předsedovi nebo předsedkyni komise. Komise předměty rozdělí do skupin a), b) a c). Při zkoušce komise vybírá po jednom předmětu (okruhu) z části a), b) a c). V rámci okruhu student/ka nejprve krátce hovoří o výseku tématu, který si zvolí, takže například v otázkách z literatury si může zvolit určitého relevantního autora nebo vybrané dílo, v otázkách z dějin si pak může pro prezentaci zvolit určitou geografickou podoblast nebo určitý historický problém.   V následné diskusi je student/ka schopen/schopna prokázat základní obeznámenost s okruhem jako takovým, s přihlédnutím k znalostem z PP a PVP, které absolvoval/a. Předpokládá se schopnost prokázat celkovou obeznámenost se základními tendencemi židovských dějin, literatury a náboženství za použití odpovídající terminologie. Důležitá je znalost zásadních dějinných událostí a zlomů, stejně jako schopnost uvést vhodné ilustrativní příklady autorů a literárních děl. Není zkoušen enumerativní přehled „všech“ událostí, letopočtů, autorů a děl. 

Každá část SZZ3 trvá cca 1015 min., celá zkouška celkem asi 45 min. 

 a) Judaismus jako náboženský systém 

b) Základní témata židovských dějin od starověku po současnost  

c) Dějiny hebrejské literatury a písemnictví od starověku po současnost  

Hebraistika a židovská studia Bc. BZK (sdružené studium)

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky > Hebraistika a židovská studia BZK (sdružené studium)