Blízkovýchodní studia

Blízkovýchodní studia – bakalářské studium

Samostatné a sdružené studium – tříleté studium – jazykové moduly: Arabština, Perština, Turečtina

Blízkovýchodní studia jsou koncipována jako areálová studia se silným podílem jazykové výuky. Uvádějí studenta do dějin i současnosti kultur oblasti, která zahrnuje nejen Blízký východ jako takový, ale také s ním související, i když nikoli identickou oblast severní Afriky. Jakožto areálová studia jsou programem interdisciplinárním, zakotveným v historických vědách a ve filologii jazyků oblasti.

Studenti absolvují společné předměty, zabývající se dějinami, politikou, náboženstvím a literaturami zemí Blízkého východu a severní Afriky. Vzhledem ke kumulativnímu charakteru studovaných kultur a významu, který pro jejich pochopení hraje znalost náboženských a obecněji kulturních tradic, je nutným východiskem programu podrobné studium dějin oblasti. Současně je však program orientován na moderní a soudobou problematiku, jíž se věnuje v metodologicky diverzifikovaných kurzech. Širší metodologické zázemí a prohloubení obecného humanitního vzdělání zajišťuje také skupina PVP, v jejímž rámci musí student absolvovat vybrané předměty rozšířeného společného základu na FF UK. Student vybírá tři z pěti předmětů, které přímo souvisejí se zaměřením programu (Historiografická metodologie, Metodologie sociálního výzkumu, Lingvistická a filologická metodologie, Literární metodologie, Terénní výzkum).

Ačkoli je program koncipován jako areálová studia, ve své koncepci neopomíjí translokální charakter kultur, které jsou jeho předmětem. V historických kurzech si všímá dějin vztahů těchto kultur k civilizaci evropského západu (např. islámská kultura na Iberském poloostrově, koncept „orientalismu“ aj.), zatímco v kurzech zaměřených na moderní dobu a současnost neponechává stranou ani otázky politických vztahů a přítomnosti reprezentantů studovaných kultur mimo daný areál (např. kurs Islám a Evropa).

Program se skládá z popsaných společných kurzů a z jazykových modulů. Zvolený modul dává studentovi pevné zázemí v jednom z hlavních jazyků oblasti (arabština, perština, turečtina). V rámci povinně volitelných předmětů si pak student může dále prohlubovat své znalosti kultury a dějin příslušné podoblasti nad rámec obecnějších povinných předmětů, může si ale také naopak rozšiřovat svoji odbornost teoretičtějšími předměty nebo předměty týkajících se oblasti zvoleného jazyka.

Společný základ studijního plánu samostatného studia poskytuje studentovi také úvod do druhého jazyka oblasti (zvolený druhý jazyk nesmí být identický s jazykem zvoleného modulu). Ve sdružené variantě se student učí povinně pouze jazyk zvoleného modulu. V plném studijním plánu ponechává program studentovi mírně vyšší vůli ve volitelných předmětech, a to z toho důvodu, aby měl student možnost vykročit během studia do širšího prostředí fakulty a univerzity a jeho humanitní vzdělání bylo pokud možno komplexní.

Blízkovýchodní studia – navazující magisterské studium

Samostatné a sdružené studium – dvouleté studium – oborové specializace: Dějiny a kultury Blízkého východu a Jazyky a literatury Blízkého východu 

Blízkovýchodní studia (Middle Eastern Studies) jsou koncipována jako areálová studia. Předpokládají u uchazeče přehled o dějinách a současnosti kultur oblasti, která zahrnuje nejen Blízký východ jako takový, ale také s ním související, i když nikoli identickou oblast severní Afriky. Tyto znalosti dále rozvíjejí směrem k vyšší specializaci a k samostatnějšímu uvažování na vyšší akademické úrovni. Jakožto areálová studia jsou programem interdisciplinárním, zakotveným v historických vědách a ve filologii jazyků oblasti.

Stejně jako bakalářský stupeň oboru, i NMgr. program Blízkovýchodních studií je sice koncipován jako areálová studia, ve své koncepci i náplni však klade důraz na translokální charakter kultur, které jsou jeho předmětem. Všímá si vztahů těchto kultur s civilizací evropského západu v diachronní perspektivě (např. islámská kultura na Pyrenejském a Balkánském poloostrově) i na rovině teoretické (např. koncept „orientalismu“ a jeho kritika). Neopomíjí ani otázky geopolitických vztahů a přítomnosti reprezentantů studovaných kultur mimo daný areál, stejně jako problematiku náboženství.

Specializace jsou buď jazykově-literární (Arabistika, Íránistika, Turkologie) nebo kulturně-historické (Dějiny a kultury Blízkého východu a severní Afriky). Student se tak rozhoduje, zda pro něj je jazyk spíše cílem nebo nástrojem. Od uchazeče je vyžadována odpovídající vstupní znalost minimálně jednoho pramenného jazyka oblasti, a to v té formě, která odpovídá navrhovanému projektu diplomové práce. Pokud následně student volí jednu z jazykově-literárních specializací, rozvíjí své jazykové kompetence v jazyce zvolené specializace (arabština, perština, turečtina). Volí-li specializaci kulturně-historickou, pracuje spíše historickými metodami a již dosažené jazykové kompetence v příslušném pramenném jazyce si upevňuje prací s prameny.

V jednooborové variantě studují studenti jazykově-literárních specializací také druhý jazyk oblasti, jejž volí v souladu s projektem diplomové práce. Ve dvouoborové variantě druhý jazyk oblasti není zahrnut.

 

Studijní plán – Blízkovýchodní studia (Dějiny a kultury)

Úvod > Uchazeč > Programy > Blízkovýchodní studia