Blízkovýchodní studia

Blízkovýchodní studia – bakalářské studium

Samostatné a sdružené studium – tříleté studium – jazykové specializace: Arabistika, Íránistika, Turkologie 

Blízkovýchodní studia (angl. Middle-Eastern Studies) jsou koncipována jako areálová studia se silným podílem jazykové výuky. Uvádějí studenta do dějin i současnosti kultur oblasti, která zahrnuje nejen Blízký východ jako takový, ale také s ním související, i když nikoli identickou oblast severní Afriky. Jakožto areálová studia jsou programem interdisciplinárním, zakotveným v historických vědách a ve filologii jazyků oblasti.

Studenti absolvují společné předměty, zabývající se dějinami, politikou, náboženstvím a literaturami zemí Blízkého východu a severní Afriky. Vzhledem ke kumulativnímu charakteru studovaných kultur a významu, který pro jejich pochopení hraje znalost náboženských a obecněji kulturních tradic, je nutným východiskem programu podrobné studium dějin oblasti. Současně je však program orientován na moderní a soudobou problematiku, jíž se věnuje v metodologicky diverzifikovaných kurzech.

Širší metodologické zázemí a prohloubení obecného humanitního vzdělání zajišťuje také skupina PVP, v jejímž rámci musí student absolvovat vybrané předměty rozšířeného společného základu na FF UK. Student vybírá tři z pěti předmětů, které přímo souvisejí se zaměřením programu (Historiografická metodologie, Metodologie sociálního výzkumu, Lingvistická a filologická metodologie, Literární metodologie, Terénní výzkum).

Ačkoli je program koncipován jako areálová studia, ve své koncepci neopomíjí translokální charakter kultur, které jsou jeho předmětem. V historických kurzech si všímá dějin vztahů těchto kultur k civilizaci evropského západu (např. islámská kultura na Iberském poloostrově, koncept „orientalismu“ aj.), zatímco v kurzech zaměřených na moderní dobu a současnost neponechává stranou ani otázky politických vztahů a přítomnosti reprezentantů studovaných kultur mimo daný areál (např. kurs Islám v Evropě).

Program se skládá z popsaných společných kurzů a ze specializací. Zvolená specializace dává studentovi pevné zázemí v jednom z hlavních jazyků oblasti (arabština, perština, turečtina). V rámci povinně volitelných předmětů si pak student může dále prohlubovat své znalosti kultury a dějin příslušné podoblasti nad rámec obecnějších povinných předmětů, může si ale také naopak rozšiřovat svoji odbornost teoretičtějšími předměty nebo předměty týkajících se oblasti specializace.

Společný základ plného i sdruženého studijního plánu poskytuje studentovi také úvod do druhého jazyka oblasti (zvolený druhý jazyk nesmí být identický s jazykem zvolené specializace). Ve dvouoborové variantě se student učí povinně pouze jazyk zvolené specializace.

V plném studijním plánu ponechává program studentovi mírně vyšší vůli ve volitelných předmětech, a to z toho důvodu, aby měl student možnost vykročit během studia do širšího prostředí fakulty a univerzity a jeho humanitní vzdělání bylo pokud možno komplexní.

Specializace Arabistika, Íránistika a Turkologie jsou primárně definovány jazykově. V rámci každé z nich se student učí jednomu z hlavních jazyků oblasti. Jazykové kurzy jsou v každé specializaci doplněny o kurzy, které rozšiřují znalosti studenta o kulturní kontext daného jazyka (literatura, myšlení, dějiny oblasti). Student tak v rámci kurzů, jež jsou všem specializacím společné, získává obecnější znalosti o celé oblasti, v rámci specializace si pak pro zvolenou jazykovou oblast osvojuje znalosti pokročilejší.

Studijní plán – Blízkovýchodní studia (arabistika)

Studijní plán – Blízkovýchodní studia (íránistika)

Studijní plán – Blízkovýchodní studia (turkologie)

Blízkovýchodní studia – navazující magisterské studium

Samostatné a sdružené studium – dvouleté studium – oborové specializace: Dějiny a kultury Blízkého východu a Jazyky a literatury Blízkého východu 

Blízkovýchodní studia (Middle Eastern Studies) jsou koncipována jako areálová studia. Předpokládají u uchazeče přehled o dějinách a současnosti kultur oblasti, která zahrnuje nejen Blízký východ jako takový, ale také s ním související, i když nikoli identickou oblast severní Afriky. Tyto znalosti dále rozvíjejí směrem k vyšší specializaci a k samostatnějšímu uvažování na vyšší akademické úrovni. Jakožto areálová studia jsou programem interdisciplinárním, zakotveným v historických vědách a ve filologii jazyků oblasti.

 

Stejně jako bakalářský stupeň oboru, i NMgr. program Blízkovýchodních studií je sice koncipován jako areálová studia, ve své koncepci i náplni však klade důraz na translokální charakter kultur, které jsou jeho předmětem. Všímá si vztahů těchto kultur s civilizací evropského západu v diachronní perspektivě (např. islámská kultura na Pyrenejském a Balkánském poloostrově) i na rovině teoretické (např. koncept „orientalismu“ a jeho kritika). Neopomíjí ani otázky geopolitických vztahů a přítomnosti reprezentantů studovaných kultur mimo daný areál, stejně jako problematiku náboženství.

Specializace jsou buď jazykově-literární (Arabistika, Íránistika, Turkologie) nebo kulturně-historické (Dějiny a kultury Blízkého východu a severní Afriky). Student se tak rozhoduje, zda pro něj je jazyk spíše cílem nebo nástrojem. Od uchazeče je vyžadována odpovídající vstupní znalost minimálně jednoho pramenného jazyka oblasti, a to v té formě, která odpovídá navrhovanému projektu diplomové práce. Pokud následně student volí jednu z jazykově-literárních specializací, rozvíjí své jazykové kompetence v jazyce zvolené specializace (arabština, perština, turečtina). Volí-li specializaci kulturně-historickou, pracuje spíše historickými metodami a již dosažené jazykové kompetence v příslušném pramenném jazyce si upevňuje prací s prameny.

V jednooborové variantě studují studenti jazykově-literárních specializací také druhý jazyk oblasti, jejž volí v souladu s projektem diplomové práce. Ve dvouoborové variantě druhý jazyk oblasti není zahrnut.

Studijní plán – Blízkovýchodní studia (Jazyky a literatury)

Studijní plán – Blízkovýchodní studia (Dějiny a kultury)

Úvod > Uchazeč > Programy > Blízkovýchodní studia