Ph.D. program

Blízkovýchodní studia – doktorský program

Doktorský program Blízkovýchodní studia je realizován ve spolupráci s Orientálním ústavem Akademie věd ČR.

Zájemci o studium kontaktují garanta programu doc. Bouška (daniel.bousek@ff.cuni.cz) ke konzultaci uvažovaného disertačního projektu a výběru vhodného školitele.

Charakteristika programu

Studijní program Blízkovýchodní studia je v souladu se soudobými metodologickými přístupy koncipován areálově, se silným exteritoriálním aspektem. Samotný areál Blízkého východu je chápán v širším slova smyslu, tedy se zahrnutím severní Afriky na straně jedné a oblastí Pákistánu a Afghánistánu (pomezí Centrální Asie) na straně druhé. Exteritoriální aspekt pak dovoluje zahrnout například arabskou přítomnost na Pyrenejském poloostrově ve středověku, židovskou kulturu v evropské diaspoře nebo tureckou emigraci v současném Německu.

Program zahrnuje prvek historický, počínaje pozdní antikou, stranou ponechává starověk a důraz klade na období středověku, raného novověku, období moderní a současné, jak odpovídá rozvoji kultury islámské, ale také židovské a perské, stejně jako významu jejich přítomnosti v obzoru evropského západu. Program se zabývá rovněž problematikou vzájemných vztahů, reprezentací, dialogu i střetávání blízkovýchodních kultur a Evropy.

Metodologicky je program koncipován jako multidisciplinární. Všímá si fenoménů historických i současných, politických, společenských, ekonomických i obecněji kulturních. K jejich studiu využívá metodologií historických, literárněvědných, ale také sociologických a religionistických, případně antropologických, genderových či kulturních studií.

Rada programu

  • doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D. (předseda rady a garant programu, FF UK)
  • PhDr. Ondřej Beránek, Ph.D. (OÚ AV ČR)
  • doc. PhDr. Daniel Berounský, Ph.D. (FF UK)
  • doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc. (FF UK)
  • doc. PhDr. František Ondráš, CSc. (FF UK)
  • prof. Eugene Rogan, Ph.D. (Oxford University)
  • doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (FF UK)
  • PhDr. Jan Zouplna, Ph.D. (OÚ AV ČR)

 

Židovská studia – doktorský program

Doktorský program Blízkovýchodní studia je realizován ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

Zájemci o studium kontaktují garanta programu doc. Sládka (pavel.sladek@ff.cuni.cz) ke konzultaci uvažovaného disertačního projektu a výběru vhodného školitele.

Charakteristika programu

Studijní program Židovská studia je zaměřen na komplexní zkoumání židovských dějin a kultur. V potaz bere jak společenský a politický, tak náboženský a intelektuální rozměr židovství; tyto aspekty přitom analyzuje v jejich vzájemné provázanosti. Program je ve shodě se soudobými akademickými trendy koncipován mezioborově a metodologicky staví na přístupech kulturní a sociální historie, literární vědy a religionistiky. Obsahově klade důraz na studium dějin Židů v diaspoře, a to zejména v Evropě a v Severní Americe, na studium literatury psané v hebrejštině, jidiš a dalších židovských jazycích, stejně jako literatury reflektující židovskou identitu a historickou zkušenost Židů. Důležitou roli má rovněž studium židovského náboženského myšlení a praxe, a to především v těch formách, které čerpají z tradičního korpusu textů rabínského judaismu nebo se k němu vztahují, stejně jako studium židovské filosofie. Chronologicky je těžiště programu volně ohraničeno formativním obdobím rabínského judaismu, v centru pozornosti stojí především zkoumání židovských kultur od vrcholného středověku až do současnosti, s důrazem na moderní židovské dějiny a kulturu 19. a 20. století. Diasporní kultury Židů jsou zkoumány ve své diverzitě; zvláštní pozornost je věnována zrodu a fungování židovských náboženských, národních či sociálních hnutí, propojenosti a interakci židovských a jiných kultur, jako i dějinám židovské migrace a transregionálnímu rozměru židovské zkušenosti. Vzhledem k  tomu, že mnohé aspekty těchto kultur jsou ideologicky i prakticky úzce navázány na  Zemi Izraele, je program otevřen také zkoumání těch kulturních produktů této geografické oblasti, jejichž interpretace si vyžaduje širší než pouze areálové vymezení.

Úvod > Uchazeč > Ph.D. program