Hebraistika a židovská studia

Starší obory hebraistika (Bc. a NMgr.) a židovská studia (NMgr.) se realizují pro již přijaté studenty. Počínaje přijímacím řízením na jaře 2019 pro zahájení studia v akademickém roce 2019/20 otevíráme nově akreditovaný program Hebraistika a židovská studia.

Hebraistika a židovská studia na FF UK

Hebraistika a židovská studia – bakalářské studium

Jednooborové i dvouoborové studium – tříleté studium 

Hebraistika je filologicko-historický obor, jehož počátky na Univerzitě Karlově jdou až do 15. století. Studium židovské kultury se v akademickém výzkumu realizuje v několika variantách, jež se vzájemně překrývají, současně se ale odlišují ve svých důrazech. Německá „judaistika“ se soustřeďuje na starověké kořeny a následně na středověkou židovskou kulturu. Anglosaský koncept „Jewish Studies“ se pokouší o co nejobecnější interdisciplinární přístup. Hebraistika se svým názvem hlásí k nejvýznamnějšímu z židovských jazyků, jejž chápe jako východisko ke studiu židovské kultury ve všech jejích aspektech. Přítomný program má proto dva základní pilíře: jazykový a kulturně-historický. Jazyková složka dává studentovi pevný gramatický základ v klasické (biblické) hebrejštině a současně rozvíjí jeho řečové schopnosti intenzivním kurzem moderní izraelské hebrejštiny. Kulturně-historická složka stručně pojednává starověké kořeny židovské kultury, soustřeďuje se však na období od středověku do doby moderní. Seznamuje studenta se základními historickými, literárními a náboženskými reáliemi a s nejvýznamnějšími akademickými přístupy k jejich studiu. Z hlediska metodologie obor kombinuje filologický přístup, zakotvený v práci s pramennými jazyky, s přístupy kulturní historie. Nejazykové kurzy postihují nejen různé aspekty fungování židovské společnosti (náboženství, společenské uspořádání, ekonomika, literární tvorba) v diachronním pohledu, ale také pojednávají vzájemné vztahy židovské, křesťanské a islámské společnosti v jejich polemických, ale také kolaborativních aspektech.

V plném studijním plánu ponechává program studentovi mírně vyšší vůli ve volitelných předmětech, a to z toho důvodu, aby měl student možnost vykročit během studia do širšího prostředí fakulty a univerzity a jeho humanitní vzdělání bylo pokud možno komplexní.

Hebraistika a židovská studia – navazující magisterské studium

Jednooborové i dvouoborové studium – dvouleté studium    

Plánované otevírání programu

Přijímací řízení jaro 2020, zahájení studia 2020/21 (akreditaci připravujeme).

Otevírání navazujícího magisterského programu hebraistika a židovská studia budeme následně vždy plánovat tak, aby absolventi našeho bakalářského programu měli možnost plynule pokračovat ve studiu na magisterské úrovni.

Charakteristika programu

V současnosti připravujeme novou akreditaci programu a o jejím postupu budeme informovat na tomto místě. Stejně jako navazující magisterský program blízkovýchodní studia bude i program hebraistika a židovská studia poskytovat pokročilé jazykové kurzy a současně umožňovat i jinou než čistě jazykovou specializaci studenta (dějiny, literatura, náboženství).

Úvod > Uchazeč > Obory a programy > Hebraistika a židovská studia