Íránistika

Obor se realizuje pouze pro již přijaté studenty. Počínaje přijímacím řízením na jaře 2019 pro zahájení studia v akademickém roce 2019/20 otevíráme nově akreditovaný program blízkovýchodní studia.

Bakalářské studium íránistiky je koncipováno podle standardů filologických a orientalistických oborů na jiných západních univerzitách. Íránistické studium zahrnuje 6 semestrů intenzivního jazykového kurzu moderní spisovné i hovorové perštiny (dosažená úroveň dle standardních jazykových zkoušek institutu Dehchodá při Teheránské univerzitě: fársí-je píšrafte [pokročilá perština]), literárního výkladu spojeného s četbou klasické i moderní prózy a poezie a historických přednášek starověkých, středověkých, moderních i soudobých dějin perskojazyčných zemí. Studenti budou seznámeni s kulturou a specifikami islámského šíismu a v jazykovědných, literárněvědných a kulturně historických seminářích si osvojí obecné metodologické přístupy.

Studium kombinuje důkladné osvojení si jazyka se studiem literatury, historie a kultury daných oblastí. Studenti získají přehled informačních zdrojů perskojazyčných zemí jak po stránce filologické, tak společensko-vědní a naučí se tyto zdroje samostatně využívat. Studium se opírá o standardní filologický a blízkovýchodní rámec aplikovaný na západních univerzitách s důrazem na praktickou jazykovou průpravu jako základního předpokladu pro širší studium oboru. Studenti získají možnost užšího výběru a profilování se v rámci nabídky volitelných předmětů navazujících na studovaný obor nebo si budou moci vybrat z nabídky volitelných předmětů poskytovaných ostatními základními součástmi FF, resp. UK.

Významným milníkem oboru je vznik profesorského křesla Jana Rypky pro perský jazyk a literaturu (Jan Rypka Chair of Persian Language and Literature) na základě memoranda porozumění, které bylo podepsáno v listopadu 2016 mezi Íránskou islámskou republikou  a Univerzitou Karlovou v Praze.

Úvod > Uchazeč > Programy > Íránistika