Hebraistika a židovská studia (2021/2022)

Přijímací řízení na program Hebraistika a židovská studia pro zahájení studia v akademickém roce 2021/22 je jednokolové, ústní. Veškeré oficiální informace naleznete na webové stránce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy: http://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/. Zde Vám chceme zprostředkovat jen základní vodítko, jak se na zkoušku připravit a kde nalézt další detaily. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obrátit e-mailem a po dohodě i osobně nebo telefonicky (garant studijního programu: pavel.sladek@ff.cuni.cz). Rádi Vám poskytneme další podrobnosti a máme radost z Vašeho zájmu o program hebraistika a židovská studia.

Bakalářské studium

Základní informace

 • samostatné i sdružené studium
 • forma studia je prezenční, „dálková“ varianta není
 • základní doba studia je 3 roky
 • jazykem studia je čeština

Předpoklady ke studiu a příprava k přijímací zkoušce

 1. seznam prostudované literatury a rozhovor nad ním (max. 30 bodů)
 2. obecný kulturní a historický přehled s důrazem na židovské dějiny a kulturu (max. 60 bodů)
 3. ověření schopnosti práce s odborným textem v anglickém jazyce (max. 10 bodů)
 4. další požadavky ke zkoušce: podepsaný seznam prostudované literatury se odevzdává u ústní zkoušky
 • nepředpokládáme znalost hebrejštiny, ale pokud jste se již začali třeba jen sami doma učit, nezapomeňte to u zkoušky zmínit
 • předpokládáme, že se váš zájem o program odráží ve Vašich vzdělávacích, ale třeba i volnočasových aktivitách, předložit proto můžete u přijímaček nejen seznam literatury, ale také Vaše CV, obsahující Vaše aktivity vztahující se k programu (např. tematicky relevantní ročníkové práce z gymnázia nezapomeňte přinést na ukázku)
 • věnujte pozornost zpracování seznamu literatury, protože ten nejen ilustruje Váš zájem o program, ale svou formou odráží Vaši připravenost ke studiu na vysoké škole
 • seznam literatury může, ale nemusí obsahovat publikace v cizím jazyce, doporučujeme však rozdělit jej na část, obsahující odbornou literaturu a na část obsahující beletrii
 • budeme předpokládat, že nejen odbornou literaturu, ale i beletrii přítomnou na Vašem seznamu máte „v malíku“, protože jste si ji sami vybrali; i u beletrie budeme očekávat, že jste o daném textu schopni pohovořit a vysvětlit, proč figuruje na Vašem seznamu
 • nezapomeňte, že k základům židovské kultury patří i Hebrejská bible, neboli Starý zákon, takže budeme předpokládat Vaši obecnou obeznámenost s tímto textem
 • následující seznam literatury chápejte jen jako ilustrativní výběr a nezapomeňte, že starší tituly jsou často k dispozici v knihovnách
 • minimální ani maximální počet titulů v seznamu není stanoven, pamatujte ale na to, že upřednostňujeme kvalitu před kvantitou; seznam má současně ukázat, jak komplexní a vážný je Váš zájem o studium programu

Ilustrativní seznam literatury

1. Odborná literatura

Čejka, Marek. Izrael a Palestina: Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. Brno: Barrister and Principal, 2013 (4. vyd.).

Flusser, David. Esejské dobrodružství. Praha: OIKOYMENH, 1999.

Chazan, Robert. Židé středověkého západního křesťanského světa 1000–1500. Praha: Argo, 2009.

Kieval, Hillel J. Formování českého židovstva. Litomyšl: Paseka, 2011.

Pěkný, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 1993 a 2001.

Schäfer, Peter. Dějiny Židů v antice: Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu. Praha: Vyšehrad, 2003.

Schubert, Kurt. Židovské náboženství v proměnách věků. Praha: Vyšehrad, 1995.

Sládek, Pavel. Malá encyklopedie rabínského judaismu. Praha: Libri, 2008.

Šedinová, Jiřina, a kol. Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu: Mezi integrací a izolací. Praha: Academia, 2011.

Vilímková, Milada. Židovské město pražské. Praha: Aventinum, 1993.

Zouplna, Jan. Od jišuvu k Izraeli: Formování izraelských mocenských elit 1919–1949. Praha: Libri, 2007.

 

2. Pramenné texty a beletrie

Gans, David. Ratolest Davidova (přel. Jiřina Šedinová). Praha: Academia, 2016.

Gavron, Asaf. Osada na pahorku (přel. Magdaléna Křížová). Příbram: Pistorius & Olšanská, 2017.

Grossman, David. Viz láska (přel. Jindřich Vacek), Praha: Mladá fronta, 1996.

Jaakov ben Avraham Šelomo. Majsebuch, aneb, Kniha jidiš legend a příběhů, jak ji roku 5362/1602 vydal v Basileji Jaakov bar Avraham (přel. Jindřich Vacek), 2 sv., Plzeň: nákladem překladatele, 2005–2006.

Jehošua, Avraham B. Pan Mani (přel. Magdaléna Křížová). Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010.

Kafka, Franz. Proces (přel. František Čermák). Praha: Garamond, 2016.

Kašua, Sajjid. Tančící Arabové (přel. Magdaléna Křížová). Příbram: Pistorius & Olšanská, 2016.

Kenan, Amos. Cesta do Ejn Charod (přel. Jindřich Vacek), Praha: Ivo Železný, 1993.

Keret, Etgar. Najednou někdo klope na dveře. Praha: G plus G, 2014.

Langer, Jiří. Devět bran. Praha: Sefer, 1996.

Oz, Amos. Černá skříňka (přel. Jiřina Šedinová), Litomyšl: Paseka, 2010.

Šacham, Natan. Rosendorfovo kvarteto (přel. Jindřich Vacek). Praha: Litomyšl, 2001.

Šalev, Meir. Ruský román (přel. Šárka Doležalová). Praha: Garamond, 2012.

Weil, Jiří. Život s hvězdou; Na střeše je Mendelssohn. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999.

 

Navazující magisterské studium

Otevírá se vždy v návaznosti na dostudování bakalářského programu, takže z bakalářského programu můžete pokračovat do navazujícího magisterského studia.

V akademickém roce 2021/2022  se navazující magisterský program neotevírá.

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky > Hebraistika a židovská studia (2021/2022)