Pavel Kocman

Mgr. Pavel Kocman, Ph.D.

Konzultační hodiny
Adresa

Katedra Blízkého východu
Celetná 20
Místnost č. 237

Mgr. Pavel Kocman, vědecký pracovník Pražského centra židovských studií, vyučuje dějiny Židů v českých zemích ve středověku a raném novověku. Od roku 1999 se podílí na projektu Bohemia, Moravia et Silesia Judaica, který vede Společnost pro dějiny židů v České republice. V letech 2013-2018 pracoval jako odborný pracovník Oddělení židovských dějin a judaistiky v Židovském muzeu v Praze, spolupracuje s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně (Ústav pomocných věd historických a archivnictví) a filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci (Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových). Na KBV vyučuje mimo jiné seminář k moderním židovským dějinám – Archivní prameny k dějinám Židů v českých zemích v raném novověku.

Specializace:

  • dějiny Židů v českých zemích ve středověku a raném novověku
  • prameny k dějinám Židů
  • hospodářské a sociální dějiny Židů na Moravě v raném novověku

Výběrová bibliografie:

Židé na Moravě podle lánových rejstříků. Židé a Morava 8, 2002, s. 7-28.

Die Juden im ersten erhaltenen mährischen Kataster – Lahnregister. Judaica Bohemiae 39, 2003, S. 104-192.

Moravští židé a křesťanská justice v 16. a 17. století. Jižní Morava 39, 2003, s. 7-19.

Počty židovských domů na Moravě v roce 1667. Židé a Morava 9, 2003, s. 7-26.

Die jüdische Besiedlung Mährens im Jahre 1667. Die Steuererklärungsbriefe zur Haussteuer. Judaica Bohemiae 40, 2004, S. 149-224.

Mährische Juden und christliche Justiz im 16. Jahrhundert. In: Hödl, Sabine, – Rauscher, Peter – Staudinger, Barbara (Hrsg.): Hofjuden und Landjuden. Jüdisches Leben in der Frühen Neuzeit. Berlin-Wien 2004, S. 363-386.

Privilegium Oldřicha z Kounic pro židovské koželuhy ve Slavkově u Brna z roku 1599. Vyškovský sborník 4, 2004, s. 47-58.

Die jüdische Besiedlung Mährens an der Wende des 16. und 17. Jahrhundert nach den Steuererklärungen der mährischen Stände. Judaica Bohemiae 41, 2005, S. 160-260.

Zwischen Obrigkeit, Christen und der eigenen Gemeinde. Raum zum Leben und Unternehmen im 17. Jahrhundert an einigen Beispielen aus südmährischen jüdischen Gemeinden. In: Teufel, Helmut – Kocman, Pavel – Putík, Alexandr – Cermanová, Iveta (Hgg.): Individuum und Gemeinde. Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien 1520–1848. Judaica Bohemiae XLVI (2011) – Supplementum, S. 107-132.

Mezi vrchností, křesťany a vlastní obcí – Prostor k životu a podnikání v 17. století na několika příkladech z jihomoravských židovských obcí. In: Teufel, Helmut – Kocman, Pavel – Putík, Alexandr – Cermanová, Iveta (eds.): Jedinec a obec. Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1520–1848. Judaica Bohemiae XLVI (2011) – Supplementum, s. 293-313.

Židé v Mikulově. In: Miroslav Svoboda a kol.: Mikulov. Historie, kultura, lidé. Praha 2013, s. 269-299.

Dějiny židovské obce v Dambořicích. In: Fišer, Zdeněk (ed.): Dambořice: zpět ke kořenům. Brno 2014, s. 211-248.

Soupisy Židů v Čechách a na Moravě v raném novověku a jejich edice jako historický pramen. Přehled edicí a literatury. Český časopis historický 112, 2014, s. 295-311.

Zamyšlení nad městskými kronikami jako pramenem k dějinám moravských Židů (Úvod do problému). Židé a Morava 20, 2013, s. 7-15.

Vztah šlechty a židů na Moravě v raném novověku. In: Spyra, Janusz – Zářický, Aleš – Županič, Jan (eds.): Šlechticův žid – Žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a v moderní době. Ostrava-Częstochowa 2015, s. 11-36. (spoluautor Helmut Teufel)

Židé v moravských městech a městečkách ve středověku a v raném novověku. Documenta Pragensia XXXII/2 2013, s. 425-444.

Die kurze Geschichte der jüdischen Gemeinde in Auspitz (Hustopeče), 1621-1651. Judaica Bohemiae 50, 2015, č. 2, s. 45-89.

Die Ausweisung der Juden aus den mährischen königlichen Städten 1426–1514: Verlauf, Anlässe, Folgen. In: Helmut Teufel – Pavel Kocman – Milan Řepa (eds.): „Avigdor, Beneš, Gitl“ – Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter. Samuel Steinherz (1857 Güssing – 1942 Theresienstadt) zum Gedenken; Brünn – Prag – Essen 2016, S. 269-345.

Požáry, pogromy, ceremonie a popravy – Židé z pohledu dvou boskovických kronik. Židé a Morava 22, 2016, s. 7-23.

Vinohrady Žida Abrahama v Němčičkách (okr. Břeclav) v polovině 17. století: Spekulace, nebo nouze nejvyšší? (Příspěvek k dějinám židovského vinohradnictví na Moravě). Jižní Morava 52, 2016, s. 412-420.

Stížnosti města Znojma a znojemských cechů na Židy z roku 1649. Sborník archivních prací 68, 2018, č. 1, s. 188-323

Traces of the Moravian Jewish Political Communities in Archival Sources and in Expert Literature. Judaica Bohemiae 53, 2018, 1, pp. 101-134.

 

Projekty:

Bohemia, Moravia et Silesia Judaica, Společnost pro dějiny židů v České republice, www.bmsj.eu .

Úvod > Lidé > Zaměstnanci > Pavel Kocman