Podpora studentských projektů PCŽS 2020

Pražské centrum židovských studií FF UK vyhlašuje jarní kolo podpory studentských projektů podporujících vznik tematicky relevantních bakalářských, magisterských a doktorských prací v oboru.

Orientační okruhy podporovaných témat:

 • židovské dějiny (starověk, středověk, raný novověk, moderní dějiny)
 • hebrejská literatura a literatury v dalších židovských jazycích (jidiš, ladino, apod.)
 • judaismus a židovství v nežidovské literatuře
 • židovská kultura v diaspoře a ve Státě Izrael
 • židovská filosofie, teologie
 • multidisciplinární pohled na problematiku židovské kultury

Žadatelem může být student libovolného oboru/programu libovolné fakulty UK, jehož předložený projekt tematicky zapadá do vymezení podpory. O přidělení podpory rozhoduje obsahová relevance projektu. Při udělování podpory se přihlíží k průběžným studijním výsledkům žadatele. Harmonogram projektu nesmí přesáhnout běžnou dobu probíhajícího studia.

Žadatel jasně formuluje náplň a cíle projektu tak, aby bylo zřejmé, v čem projekt vede k posílení přítomnosti zmíněných výše témat na UK a ke zvýšení kvality studentských výstupů v této tematické oblasti. Nejčastější podporované typy projektů:

 • Pasivní účast na zahraniční konferenci.
 • Pobyt v zahraniční knihovně svázaný s výzkumem pro závěrečnou práci.
 • Terénní výzkum svázaný s výzkumem pro závěrečnou práci.
 • Účast na vzdělávací aktivitě v zahraničí (např. letní škola, jazykový kurs).
 • Proplacení nákladů na využití meziknihovní výpůjční služby v souvislosti s výzkumem pro závěrečnou práci.

Prostředky jsou zpravidla přidělovány formou stipendia. Žádat lze o částky do výše 30.000 Kč.

Parametry rozhodující o udělení podpory:

 • Obsahová relevance projektu.
 • Smysluplnost projektu a reálná šance na naplnění jeho cílů.
 • Přiměřenost rozpočtu.
 • Doporučení školitele (v případě studentů mimo FF UK včetně vyjádření k studijním výsledkům).

Přidělení podpory nelze nárokovat. Žádosti jsou posuzovány radou PCŽS. Žádosti zasílejte akademické koordinátorce dr. Ditě Válové (dita.valova@ff.cuni.cz) do 29. 2. 2020. Žádosti nejsou zamítány z formálních důvodů, avšak žadatel může být vyzván k písemnému doplnění nebo k osobnímu vysvětlení.

CfA_Stipendia_PCJS

Úvod > Novinky > Podpora studentských projektů PCŽS 2020